Brugervilkår Jepti.dk

1.
Generelt
1.1
Jepti.dk (herefter "Websitet") er ejet og drives af Jepti.dk ApS, CVR-nr. 34049815, Usserød Kongevej 80, 1., 2970 Hørsholm (herefter "Udbyderen").
1.2  Disse vilkår gælder for den service, Udbyderen stiller til rådighed for brugere (herefter "Brugeren") på Websitet.
   
2. Beskrivelse af service
2.1 På Websitet formidler Udbyderen kontakt mellem Brugere med henblik på, at Brugerne kan indgå aftaler om leje af genstande tilhørende Brugerne. Brugere opretter annoncer, hvor de beskriver de til leje udbudte genstande, og andre Brugere har mulighed for at kontakte de udlejende Brugere med henblik på indgåelse af nærmere aftale. De på Websitet udbudte ydelser er nærmere beskrevet her (herefter "Servicen").
2.2 Udbyderen er alene formilder af kontakt mellem Brugerne, og er således ikke aftalepart i lejeaftalerne mellem Brugerne. Tvister mellem Brugerne er således Udbyderen uvedkommende.
   
3. Betingelser for adgang og tilmelding
3.1 Brugeren opnår adgang til Servicen ved at oprette en brugerprofil.
3.2 Ved oprettelse af brugerprofil skal Brugeren give korrekte, aktuelle og fuldstændige oplysninger om sig selv. Brugeren skal være mindst 18 år og myndig for at kunne benytte Servicen. Brugeren har pligt til løbende at holde oplysninger om sig selv opdaterede således, at disse til stadighed er korrekte og fuldstændige. Udbyderen er berettiget til at ophæve Brugerens abonnement på Servicen, hvis de af Brugeren givne oplysninger om sig selv ikke er korrekte, aktuelle og fuldstændige. Brugeren har pligt til at forsyne Udbyderen med sine aktuelle betalingskortinformationer. Såfremt det benyttede kreditkort i løbet af abonnementsperioden spærres, skal Brugeren give oplysninger om nyt kreditkort.
3.3 Når Brugerens profil er blevet oprettet og Udbyderen har godkendt Brugerens profil, modtager Brugeren en e-mail fra Udbyderen med en bekræftelse på, at Brugerens profil er oprettet.
   
4. Pris
4.1 Det er gratis at oprette brugerprofil og det er gratis at oprette lejeannoncer på Servicen. Udbyderens vederlag består i en på Websitet nærmere angivet procentdel af Brugerens lejeindtægter. Udbyderens vederlag betales via Brugerens kreditkort.
   
5. Fortrydelsesret
5.1 Idet Udbyderens vederlag er udtryk for betaling af en serviceydelse, der ikke kan fortrydes, finder fortrydelsesadgangen i henhold til forbrugeraftaleloven ikke anvendelse.
   
6. Beskyttelse af personoplysninger om Brugeren
6.1 Udbyderen indsamler alene personoplysninger om Brugeren i det omfang, Brugeren konkret og udtrykkeligt angiver sådanne oplysninger, f.eks. ved oprettelse af brugerprofil. Personoplysninger, der indsamles, er således alene oplysninger om Brugerens navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt betalingsoplysninger og/eller eventuelle andre lignende oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere Servicen til Brugeren.
6.2 Formålet med behandlingen af de indsamlede personoplysninger om Brugeren er at kunne yde Servicen til Brugeren samt at kunne servicere Brugeren i forbindelse hermed.
6.3 Brugeren accepterer ved indgåelse af abonnement at modtage nyhedsbrev fra Udbyderen.
6.4 Eventuelle oplysninger, der indsamles om Brugerens adfærd på Websitet og om Brugerens benyttelse af Servicen anvendes alene til brug for levering af Servicen. Opbevares sådanne oplysninger til førnævnte formål, vil disse i givet fald blive anonymiseret.
6.5

Websitet kan benytte cookie-teknologi. Cookies lagres lokalt på Brugerens computer af Brugerens browser og giver Udbyderen mulighed for at se blandt andet hvilke sider, Brugeren tidligere har besøgt, m.v. Formålet hermed er at yde en bedre service til Brugeren.

Se eventuelt vores dedikerede Cookie og privatlivspolitik

   
7. Fortrolighed og sikkerhed
7.1 Servicen er beskyttet med brugernavn og adgangskode således, at alene Brugeren har adgang til Brugerens profil på Servicen. Udbyderen har dog adgang til Brugerens profil, oplysninger og materiale således, at Udbyderen kan servicere Brugeren, sikre Websitets drift og agere i tilfælde af Brugerens eller tredjemands misbrug af Servicen eller Websitet.
7.2 Brugeren har pligt til at oprette og benytte en sikker adgangskode. Det er Brugerens pligt at holde adgangskoden hemmelig, og Brugeren har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted ved anvendelse af login med Brugerens brugernavn og adgangskode.
7.3 Brugeren er forpligtet til straks at oplyse Udbyderen om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og adgangskode eller andre sikkerhedsbrud.
7.4 Websitet beskyttes af Udbyderen mod virusangreb, hackerangreb og lignende sikkerhedsangreb med normalt sikkerhedsprogrammel, der løbende holdes opdateret. Udbyderen er dog ikke herudover ansvarlig for eventuelle sikkerhedsbrist eller konsekvenser heraf.
   
8. Brugerens anvendelse af Servicen
8.1 Brugeren anerkender at være ansvarlig for alt indhold, som Brugeren lægger på Websitet i forbindelse med Servicen. Brugeren skal således sikre, at indhold, som Brugeren lægger på Websitet, ikke krænker tredjemands rettigheder, samt at indholdet ikke overtræder persondatalovens regler eller anden gældende lovgivning.
8.2 Udbyderen kontrollerer som udgangspunkt ikke indhold, som lægges på Websitet i forbindelse med Brugerens benyttelse af Servicen. Udbyderen er dog berettiget hertil og er endvidere berettiget til uden varsel at slette indhold, fjerne Brugerens adgang og hæve Brugerens abonnement, hvis indhold, som Brugeren har lagt på Websitet i forbindelse med Brugerens benyttelse af Servicen, er ulovligt, retsstridigt, skadeligt, truende, fornærmende, chikanerende, vulgært, opskønt, , krænkende, udtrykker had, racistisk eller på anden måde er forkasteligt eller anstødeligt.
   
9. Indgåelse af lejeaftaler
9.1 Brugerne indgår lejeaftaler vedrørende de af en Bruger (udlejer) udbudte genstande til en anden Bruger (lejer). Udbyderen er ikke part i sådanne lejeraftaler mellem udlejer og lejer og udlejer og lejer vælger selv form og indhold af lejeaftalen. Udbyderen stiller en række standardlejeaftaler til Brugernes rådighed som Brugeren er velkommen til at benytte såfremt Brugeren måtte ønske dette. Det er imidlertid – uanset om en af Udbyderen til rådighed stillet standardlejeaftale er anvendt eller ej - alene Brugerens ansvar, at der er indgået en lejeaftale, der afspejler den lejeaftale som Brugeren ønsker. Udbyderen er således ikke ansvarlig for lejeaftalens indhold eller lovlighed, ej heller for de af udbyderen til rådighed stillede standardlejeaftaler.
9.2 Det er væsentligt for en succesfuld leje, at der indgås en skriftlig lejeaftale der passer til det formål der udlejes. Det er desuden væsentligt, at udlejer og lejer i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen sikrer, at de er enige om det lejedes stand og det lejedes egenskaber og funktioner. Udlejer og lejer opfordres til, grundigt at fotodokumentere det lejedes stand ved lejeaftalens indgåelse, f.eks. ved brug af mobiltelefon-kamera således, at fotografierne i forbindelse med indgåelse af lejeaftalens indgåelse kan deles (f.eks. via MMS eller e-mail) mellem udlejer og lejer.
9.3 Såfremt udlejer mener at det lejede er kommet retur i ringere stand end da det blev udlejet til lejeren, skal udlejeren overfor såvel lejeren som Udbyderen inden 48 timer fra returnering af det lejede give meddelelse herom. Såfremt lejeren mener, at det lejede ikke besidder de egenskaber som var aftalt eller som med rimelighed kunne forventes, eller hvis det lejede er i en væsentlig ringere stand end forudsat – og dette ikke kunne konstateres ved lejeaftalens indgåelse – er lejeren forpligtet til at gøre opmærksom på dette senest 48 timer fra lejeaftalens indgåelse, dog senest 48 timer fra det tidspunkt hvor manglerne konstateredes. Meddelelse skal gives via funktionaliteten hertil på Websitet indenfor de førnævnte frister.
9.4 Lejer og udlejer har pligt til at sætte sig ind i hvilke regler der gælder i forbindelse med indgåelse af lejeaftale samt vedrørende brug af det lejede, herunder blandt andet aftaleloven, forbrugeraftaleloven og købeloven. Hvilke regler der gælder, afhænger blandt andet af om henholdsvis udlejer og/eller lejer er privatperson eller erhvervsdrivende. Endvidere kan der gælde særligere regler for brug af det lejede, herunder blandt andet motorkøretøjer og både.
9.5 Udlejer og lejer skal senest i forbindelse med lejeaftalens indgåelse sørge for, at have afklaret og aftalt hvilken forsikringsdækning der gælder skader på det lejede samt evt. skader forårsaget ved brug af det lejede.
9.6 Særligt vedrørende motorkøretøjer, bør udlejer sikre sig, at lejer er berettiget til at føre det af lejeaftalen omhandlede motorkøretøj samt at motorkøretøjet er behørigt forsikret. Lejer skal desuden sikre sig, at motorkøretøjet er i forsvarlig og lovlig stand, samt at motorkøretøjet som minimum er ansvarsforsikret.
9.7 Såfremt der indgås aftale om leje af fast ejendom (med mindre der er tale om kortvarig leje af feriebolig) gælder særlige regler i lejeloven. Disse regler er yderst komplicerede, og Brugerne opfodres til under alle omstændigheder at søge professionel rådgivning.
9.8 Såfremt der indgås lejeaftaler om potentielt farlige genstande, f.eks. el- og maskinværktøj, er det ekstra vigtigt, at udlejeren sikrer sig, at lejeren er kyndig til at kunne benytte den lejede genstand. Desuden bør lejeaftalen afspejle at eventuelle skader der opstår på det lejede eller under brugen af det lejede påhviler lejeren, og såvel udlejer som lejer bør sikre, at der er fornøden forsikringsdækning.
9.9 Såfremt udlejer er erhvervsdrivende og lejer er forbruger, skal udlejeren være opmærksom på, at der finder en række forbrugerbeskyttelsesregler anvendelse for lejeaftalen, herunder særligt forbrugeraftalelovens regler. Dette betyder blandt andet, at den erhvervsdrivende skal opfylde sin oplysningspligt og at forbrugeren i nogle tilfælde vil have fortrydelsesret.
   
10. Immaterielle rettigheder
10.1 Websitets indhold, herunder blandt andet tekster, billeder, grafik, logoer, ikoner, software og andet materiale, der direkte eller indirekte er en del af Websitet, kan være beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret, designret, varemærkeret eller i henhold til anden lovgivning. Alt materiale, som ikke er lagt på Websitet af Brugere, tilhører Udbyderen. Uautoriseret brug af sådant materiale kan være i strid med Udbyderens rettigheder. Brugere og/eller tredjemand er uberettiget til at ændre, kopiere, gengive, fremvise, fremføre eller på anden måde offentliggøre eller sprede Udbyderens materiale helt eller delvist.
   
11. Skadesløsholdelse
11.1 Brugeren er forpligtet til at skadesløsholde Udbyderen for ethvert tab, Udbyderen måtte lide som følge af Brugerens forkerte, ulovlige eller retsstridige brug af Servicen, herunder tab, som Udbyderen måtte lide som følge af indhold, som Brugeren har lagt på Websitet i forbindelse med Brugerens benyttelse af Servicen.
   
12. Ansvarsfraskrivelse
12.1 Brug af Websitet og Servicen sker på Brugerens eget ansvar. Servicen stilles til rådighed, som den er og forefindes. I videst muligt omfang under gældende lovgivning fraskriver Udbyderen sig enhver garanti, eksplicit eller implicit, for tilfredsstillende kvalitet, adgang og egnethed til bestemte formål.
12.2 Udbyderen garanterer ikke, at Servicen opfylder Brugeren krav, at Servicen leveres kontinuerligt, rettidigt eller fejlfrit, at resultaterne af Servicen vil være nøjagtige eller pålidelige, eller at eventuelle fejl i Servicen vil blive rettet.
   
13. Ansvarsbegrænsning
13.1 Udbyderen er ikke ansvarlig for tidstab, tabt fortjeneste, tab af data, tab af goodwill, indirekte tab eller følgeskader. Udbyderens ansvar er under alle omstændigheder begrænset til det mindste af følgende to beløb: (i) Et beløb svarende til det af Brugeren reelt betalte i 12-måneders perioden forud for den skadevoldende handling, eller (ii) DKK 50.000,-
   
14. Ændring af vilkårene
14.1 Vilkårene kan til enhver tid opdateres og ændres. Hvis vilkårene ændres, vil Brugerne blive informeret herom via e-mail eller via Websitet. Opdaterede vilkår træder i kraft for Brugeren fra første gang Brugeren - efter information om nye vilkår - opretter en annonce eller indgår aftale om udlejning eller leje på baggrund af en annonce på Websitet. De til enhver tid gældende vilkår findes endvidere på Websitet.
   
15. Meddelelser
15.1 Meddelelser skal fremsendes til Udbyderen på e-mail adressen: info@jepti.com
   
16. Fornyelse og ophør
16.1 Bruger har til enhver tid ret til at nedlægge sin brugerkonto på Websitet. Udbyderen kan til enhver tid opsige en Brugers adgang til Servicen - og dermed nedlægge Brugerens profil - med 30 dages varsel.
16.2 Udbyderen er berettiget til uden varsel at bringe Brugerens brug af Servicen til øjeblikkeligt ophør ved ethvert tilfælde af Brugerens misligholdelse af nærværende brugervilkår.
   
17. Overdragelse
17.1 Udbyderen er berettiget til frit at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser til tredjemand. Udbyderen er endvidere berettiget til frit at anvende underleverandører.
   
18. Lovvalg og værneting
18.1 Nærværende vilkår er underlagt dansk ret.
18.2 Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med Servicen eller nærværende vilkår, skal afgøres ved de almindelige domstole ved Udbyderens værneting.